CSR

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Firma Transportowa MP Trans prowadzi przemyślaną politykę ekologiczno-ekonomiczną, która łączy w sobie cele rozwoju firmy i racjonalną realizację działań środowiskowych, ochronę zasobów i wprowadzenie zarządzania środowiskowego.

W Firmie Transportowej MP Trans respektujemy krajowe i unijne przepisy prawa oraz wdrażamy procedury i metody postępowania, które są niezbędne dla konsekwentnego zarządzania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy znali i respektowali zasady polityki środowiskowej firmy i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie proekologicznych zasad wśród pracowników stwarza dodatkowo szansę przeniesienia ich na grunt prywatnego życia oraz dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego postrzegania świata. Dla Firmy Transportowej MP Trans jest to bezsprzeczny dowód potwierdzający zasadność
i użyteczność ekonomiczną wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych.

W Firmie Transportowej MP Trans mamy świadomość, iż pozytywny wpływ na środowisko naturalne mają przełożenie również inne pozytywne korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: społeczną akceptację funkcjonowania przedsiębiorstwa, podniesienie renomy wśród klientów, podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach partnerów, motywację pracowników, minimalizację kosztów działań firmy (np. poprzez minimalizację ilości i kosztu utylizacji wytwarzanych odpadów, ograniczenie zanieczyszczeń etc.), zaostrzenie norm dotyczących ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, tworzenie nowych produktów i technologii, a nawet nowych rynków opartych na procesach przyjaznych środowisku.

Polityka środowiskowa w Firmie Transportowej MP Trans jest realizowana poprzez:

 • redukcję poziomu emisji spalin samochodowych, takich jak tlenek azotu, dwutlenek węgla i innych gazów podczas realizacji przewozów;
 • zmniejszenie zanieczyszczeń powstałych wskutek hałasu, które tworzą się podczas wykorzystywania transportu samochodowego do przewozów ładunków;
 • zaangażowanie nowoczesnego parku samochodowego na przewozy – standard musi odpowiadać poziomowi nie niższemu Euro-5. Wprowadzenie standardu Euro-6 niewątpliwie jest krokiem do przodu w kwestii minimalizacji szkód, które powodują firmy transportowe i producenci ciężarówek;
 • wykorzystanie nowoczesnego paliwa ekologicznego, jego oszczędzanie poprzez ekologiczne prowadzenie samochodu — minimalizacja pracy samochodu
  na biegu jałowym, redukcja ilości zużywanego paliwa;
 • redukcję zużycia energii, surowców, materiałów przez wprowadzenie wykorzystania nowoczesnych surowców i materiałów o charakterze ekologicznym;
 • utrzymywanie pojazdów w bardzo dobrym stanie technicznym;
 • systematyczne serwisowanie pojazdów;
 • wykorzystanie opon ekologicznych, zmniejszających ilość szkodliwych emisji do atmosfery przez zapobieganie utraty energii przy obracaniu opony, także zapewnienia niskiej odporności na toczenie;
 • skrócenie czasu przewozów ładunków poprzez racjonalne decyzje transportowe realizowane przez wprowadzenie systematycznej kontroli procesu przewozów, wstępne planowanie trasy, wyłączenie pustych przebiegów samochodowych;
 • odpowiednie przygotowanie pojazdów do przewozu substancji niebezpiecznych;
 • zwiększenie społecznej odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstwa;
 • zmniejszanie zużycia wody i energii;
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody;
 • wykorzystanie gospodarcze produktów ubocznych i odpadów oraz zmniejszanie ilości odpadów unieszkodliwianych;
 • stałe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, związanego
  z następującymi bezpośrednimi aspektami środowiskowymi: wytwarzaniem odpadów z makulatury, odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonerów i kartridży oraz odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych świetlówek, baterii i części sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużycia gazu i energii elektrycznej, zużycia wody i zrzutu ścieków, zagrożenia wystąpienia poważnych awarii w przypadku awarii infrastruktury oraz emisji gazów z kotłowni i samochodów służbowych;
 • segregację złomu;
 • magazynowanie substancji i odpadów niebezpiecznych na terenach utwardzonych i zadaszonych w odpowiednich pojemnikach;
 • przekazywanie odpadów wyłącznie wyspecjalizowanym firmom
  do unieszkodliwienia/odzysku;
 • stosowanie zabezpieczeń ppoż. (odpowiednie rozmieszczenie i legalizacja gaśnic);
 • systematyczne przeglądy instalacji (m.in.: grzewczej, klimatyzacyjnej);
 • przestrzeganie przez przedsiębiorstwo praw o ochronie środowiska w swojej działalności;
 • uczestnictwo całego personelu firmy w działalności skierowanej na redukcję ryzyka, ciągłe poprawianie czynności środowiskowej i systemu zarządzania środowiskiem;
 • aktywna interakcja z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem ekologicznym;
 • kontrola wykorzystania zasobów przyrodniczych, które zużywa przedsiębiorstwo w codziennej pracy, np. wprowadzenie oszczędzania energii (wykorzystanie żarówek energooszczędnych itd.); wykorzystanie ekologicznego papieru;
 • działanie w ramach obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony
  środowiska, a tam, gdzie jest to możliwe, stawianie wyższych wymagań;
 • ocenianie, na etapie podejmowania decyzji, potencjalny wpływ na środowisko nowej działalności.

POLITYKA W ZAKRESIE ETYKI BIZNESU

Celem polityki jest  praca w oparciu o najwyższe standardy  biznesowe a co za tym idzie  o budowanie odpowiedniego wizerunku firmy, zrównoważony rozwój firmy oraz zdrowe relacje biznesowe pomiędzy firmami.

Rozwój firmy  i dobro jej pracowników stanowią przedmiot najwyższego zainteresowania  najwyższego kierownictwa. W związku z powyższym  niezwykle istotnym aspektem  w  ewoluowaniu firmy jest  zachowanie najwyższych standardów biznesowych, które świadczą o profesjonalizmie i odpowiednim podejściu firmy oraz jej pracowników do kwestii etyki w biznesie.

Podstawowymi  działaniami firmy w zakresie  zachowania wysokiego poziomu etyki biznesowej są:

 • Przestrzeganie przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.
 • Rzetelne i odpowiedzialne postępowanie we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi.
 • Przeciwdziałanie korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.
 • Respektowanie praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy
  z organizacjami i władzami regionalnymi.
 • Kształcenie i szkolenie oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki.
 • Ciągłe doskonalenie stosowania polityki etyki biznesu.

Pracownicy  firmy MP TRANS zobligowani są do prezentowania odpowiedzialnej postawy w miejscu pracy poprzez:

 • Uczciwość, lojalność i pełne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych.
 • Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych firmy.
 • Dbałość o powierzone aktywa oraz zachowanie poufności i wykorzystywania informacji niejawnych wyłącznie zgodnie z interesem firmy.
 • Wykorzystywanie potencjału firmy jedynie do działalności związanej
  z realizacją obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy- brak akceptacji dla czerpania prywatnych korzyści poprzez działania korupcyjne oraz inne działania sprzeczne z interesem przedsiębiorstwa.
 • Pomoc nowym współpracownikom w przystosowaniu się do nowego miejsca pracy oraz w zapoznaniu się z panującymi w firmie zasadami.
 • Podejmowanie wyłącznie działań ukierunkowanych na zapewnienie dobra firmy.

POLITYKA W ZAKRESIE  DZIALAŃ ANTYKORUPCYJNYCH, ZACHOWANIA SANKCJI  EKONOMICZNYCH I ZAKAZU EKSPORTU DO KRAJÓW  OBJĘTYCH  EMBARGIEM  ORAZ  UCZCIWEJ KONKURENCJI

Celem polityki jest  zapewnienie  uczciwego i przejrzystego  funkcjonowania firmy, gwarantującego zaufanie partnerów oraz  unikanie sytuacji  mogących rzutować na wizerunku przedsiębiorstwa oraz unikanie sytuacji związanych z korupcją. Propagowanie działań  mających na celu  działanie w warunkach uczciwej konkurencji  oraz przeciwdziałanie konfliktowi interesów.  Dodatkowo w związku z przedmiotem działania firma MP TRANS kładzie odpowiedni nacisk  na  stosowanie się  do   sankcji ekonomicznych oraz zakazu eksportu towarów do  krajów  objętych embargiem.

Firma MP TRANS nie akceptuje żadnych  przejawów korupcji. Działania korupcyjne  naruszają wolną konkurencję, utrudniają rozwój gospodarczy oraz zagrażają wizerunkowi przedsiębiorstwa.

Przez pojęcie korupcji rozumie się sytuacje:

„Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez

jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści

majątkowej, zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym, osobistej lub

innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub

obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania
w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz MP TRANS Marcin Pitera”

Podstawowymi  założeniami  w ramach polityki antykorupcyjnej  są:

 • Działanie w ramach obowiązujących przepisów, w sposób transparentny
  i przejrzysty. Działania takie powinny charakteryzować się uczciwością oraz sprawiedliwością.
 • Surowo zabronione są poniższe działania:

– przekupstwo,

– wymuszanie lub nakłanianie,

– handel wpływami,

– legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

 • Zapewnienie osobie zgłaszającej podejrzenie nadużyć lub tez odmawiającej  udziału w procederze  przekupstwa  ochrony poprzez zachowanie  tajemnicy informacji a w szczególności danych personalnych tej osoby.
 • Dopuszczalne są spotkania biznesowe  oraz imprezy integracyjne jakimi firma MP TRANS  wspiera  procesy  zawierania , podtrzymywania  oraz rozwijania istotnych relacji  biznesowych. Wyszczególnione powyżej działania muszą mieć  jawny charakter i nie stać  w sprzeczności z politykami w zakresie etyki biznesowej naszych kontrahentów.
 • Dopuszczalne jest przekazywanie  kontrahentom  firmy MP TRANS drobnych  podarunków  w ramach wyjątkowych okazji. Np. paczka z słodyczami z okazji Świąt i  podziękowania za całoroczną współpracę. Maksymalna liczba podarunków to  jeden podarunek w roku.  Podarunki muszą być przekazywane w sposób jawny i nie  mogą stać w sprzeczności z polityka  antykorupcyjna kontrahenta.
 • Przyjęcie podarunku lub też zaproszenia na spotkanie biznesowe poza firmą przez pracownika firmy MP TRANS możliwe jest tylko po zgłoszeniu powyższego faktu bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku jego braku najwyższemu kierownictwu firmy oraz uzyskaniu  zgody na podjęcie takiego działania.
 • Ze względu na obszar działania firmy MP TRANS bezwzględnie  zakazane jest  składanie  oraz  przyjmowanie propozycji   korupcyjnych mających  w zależności
  od  sytuacji  zaniżenie bądź  podwyższenie frachtu  i podział wypracowana różnicą  (zyskiem z korupcji) z  osoba  finalizująca  transakcję po stronie kontrahenta.

Firma MP TRANS  wychodzi z przeświadczenia, że  uczciwa konkurencja stanowi podstawowy czynnik napędowy rozwoju przedsiębiorstw i służy zagwarantowaniu sprawiedliwych warunków konkurencji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na europejskim rynku wewnętrznym.

Pracownicy firmy MP TRANS są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

 • „Nigdy nie rozmawiaj ani nie wspominaj przedstawicielom konkurencji
  o jakimkolwiek aspekcie naszej polityki cenowej, wynikach sprzedaży, klientach lub regionach. Dotyczy to również rozmów nieoficjalnych.”
 • „Nie bierz udziału w rozmowach o bojkocie klientów, dostawców czy konkurentów.”
 • „Nie umawiaj się z konkurencją na ustawianie przetargów, nie umawiaj się
  z klientami ani konkurencją, że nie będziecie współpracować z innymi firmami.”

Dodatkowo w ramach uczciwej konkurencji  firma MP TRANS podejmując zadania transportowe, działa w oparciu o  obowiązujące przepisy i  nie wykorzystuje faktu łamania przepisów do   uzyskania  przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. W szczególności przejawia się to poprzez:

 • Zachowanie i poszanowanie przepisów BHP.
 • Dbałość o wypłatę świadczeń socjalnych i pensji pracownikom na zasadach obowiązujących w danym kraju ( w głównej mierze dotyczy to kierowców)
 • Posiadanie wszelkich potrzebnych do świadczenia certyfikatów i polis ubezpieczeniowych.
 • Przestrzeganie przepisów z zakresu organizacji i realizacji transportów krajowych i międzynarodowych.

Firma transportowa MP TRANS działając jako globalny operator logistyczny
i świadcząc usługi transportowe na terenie  całego świata zaje sobie sprawę, że transporty  towarów  od i do naszych klientów mogą być  obarczone ograniczeniami w zakresie  zakazów eksportu  lub też embarg.  Działając  w zgodzie z literą prawa
i poszanowaniem  postanowień rządów i organizacji międzynarodowych uprawnionych do   nakładania embarg, nasze przedsiębiorstwo ustala następujące  zasady i reguły postepowania:

 • Pracownicy firmy MP TRANS mają zakaz świadomego  łamania  przepisów
  w zakresie ograniczeń  eksportowych i importowych.
 • Mają za zadanie w najlepszy możliwy i dostępny sposób sprawdzić,
  czy transport nie łamie  wspomnianych powyżej  regulacji.
 • Bezwzględnie maja zwracać uwagę na  przedmiot transportu i w przypadku podejrzenia że  może on należeć do kategorii towarów podwójnego zastosowania  muszą  obligatoryjnie  ustalić, czy transport nie stanowi  pogwałcenia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
 • Osoby z ramienia MP TRANS, które realizują przewóz maja zakaz zatajania wszelkich informacji, które mogą być istotne przy weryfikacji  zbieżności  transportu  z obowiązującymi  przepisami.

POLITYKA W ZAKRESIE  OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Celem polityki jest  ochrona praw własności intelektualnej.

Poprzez  własność intelektualną należy rozumieć  „dzieła umysłu”, czyli  przede wszystkim  prawa autorskie, patenty, znaki towarowe czy też  tajemnice firmy. Zaliczamy do nich także  wynalazki, dzieła, odkrycia oraz innowacje wytworzone, uzyskane  lub też zebrane przez podmiot. Polityką firmy MP TRANS jest  poszanowanie  i świadome nienaruszanie  praw własności intelektualnej osób trzecich. Polityka ta realizowana jest poprzez:

 • Zakup oprogramowania komputerowego tylko z oficjalnych źródeł.
 • Korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
 • Nieużywanie firmowego sprzętu komputerowego do własnych celów,
  a w szczególności  nie kopiowanie muzyki filmów i innych treści pochodzących
  z nielegalnych źródeł.
 • Zachowanie przez pracowników firmy rozwiązań, pomysłów oraz  innowacyjnych działań, które są  opracowywane podczas spotkań mających  na celu  tworzenie  lub modernizację środowiska IT firmy MP TRANS.
 • Ochronę „know-how” firmy oraz jej partnerów w zakresie  działalności transportowej.

POLITYKA W ZAKRESIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  FINANSOWEJ  PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem polityki  jest  spełnianie najwyższych standardów finansowych  oraz działanie  zgodnie z wytycznymi obowiązujących przepisów  w zakresie działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wnoszenie wkładu  w budowanie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

Firma realizuje swoją  politykę w zakresie  odpowiedzialności finansowej przedsiębiorstwa poprzez:

 • Przestrzeganie przepisów dotyczących finansowego aspektu działalności firmy  obowiązujących w kraju prowadzenia działalności.
 • W szczególności dotyczy to przepisów podatkowych, przepisów związanych
  z księgowością oraz przepisów dotyczących  odprowadzania stosownych składek
  z tytułu  ubezpieczenia socjalnego pracowników.
 • W celu zabezpieczenia zgodności  i właściwego  prowadzenia  działalności finansowej, firma MP TRANS podejmuje współpracę  w zakresie prowadzenia księgowości tylko z podmiotami posiadającymi  odpowiednie dla danego  kraju certyfikaty  i działającymi w ramach obowiązujących przepisów.
 • Najwyższe kierownictwo firmy MP TRANS  bezwzględnie zakazuje działań, które  są niezgodne z prawem  w zakresie finansowej działalności przedsiębiorstwa
  i które mogą spowodować powstanie strat  po stronie firmy MP TRANS, pracowników i partnerów firmy oraz organizacji rządowych.
 • Firma MP TRANS będąc odpowiedzialnym podmiotem i zdając sobie sprawę
  z odpowiedniego poziomu prowadzenia działań biznesowych,  w szczególny sposób kładzie nacisk na kwestię terminowego oraz zgodnego z umowami i ustaleniami  regulowania zobowiązań. Dbałość  ta ma na celu zapewnienie stabilności finansowej partnerom firmy  MP TRANS  co  podnosi bezpieczeństwo  i komfort prowadzenia działalności firmy.

POLITYKA  W ZAKRESIE PRACY  DZIECI I MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Celem polityki  jest  zabezpieczenie praw dzieci oraz młodocianych pracowników oraz  umożliwienie im  odpowiedniego rozwoju.

Firma MP TRANS nie akceptuje pracy dzieci oraz młodocianych pracowników wierząc, ze przyszłość  nas wszystkich zależy od  wykształcenia i odpowiedniego  ukształtowania człowieka w wieku dziecięcym, przez co ten okres  jest szczególnie ważny w rozwoju każdego z nas.

Uważamy, ze  wszystkie dzieci są  uprawnione do zdrowego  i szczęśliwego  dzieciństwa, bez  bycia zmuszanymi  do rozpoczęcia pracy za nim są na to gotowe.

Wyrazem tego jest umieszczenie odpowiednich zapisów  w REGULAMINIE PRACY przedsiębiorstwa.

W szczególnych okolicznościach i  przy zapewnieniu zgodności  z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami  firma MP TRANS może zezwolić na  lekką pracę  wykonywaną przez młodocianych  pracowników w ramach przyuczenia
do zawodu  praktyk zawodowych  uczniów. Potrzeba przeprowadzenia takich praktyk jest każdorazowo zgłaszana do firmy MP TRANS przez podmioty i instytucje odpowiedzialne za edukację  młodzieży.

Firma  MP TRANS bezwzględnie  zabrania  swoim podwykonawcom  stosowania praktyk  łamiących  prawa dziecka.

POLITYKA  W ZAKRESIE  PRACY  POD  PRZYMUSEM I HANDLU  LUDŹMI

Celem polityki jest  określenie jasnego stanowiska firmy MP TRANS w tej kwestii  oraz  zbudowanie wśród pracowników  firmy  odpowiedniego poziomu świadomości  związanych z  pracy pod przymusem oraz  handlu ludźmi.

Praca pod przymusem  oraz handel  ludźmi stoją w sprzeczności z praktykami  oraz przekonaniami obowiązującymi w firmie MP TRANS Marcin Pitera. Żadne z działań mających cechy  pracy pod przymusem  i handlu ludźmi nie są oraz nie będą akceptowalne przez firmę MP TRANS jej najwyższe kierownictwo oraz pracowników.

Do zdefiniowania pojęcia pracy pod przymusem  oraz  handlu ludźmi  użyta została definicja zawarta w  Protokole z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. W art. 3. lit. a):

„handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów”.

Dodatkowo art.  3 lit. b) ustanawia zasadę że:

„zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie (…) nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z wyliczonych w definicji metod. Natomiast werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za handel ludźmi, nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod, o której mowa w przedstawionej definicji (art. 3 lit. c).

Czyny mające znamiona  powyższych działań i sytuacji  są bezwzględnie zakazane
w firmie MP TRANS Marcin Pitera.

W związku ze specyfiką przedmiotu prowadzenia działalności przez firmę MP TRANS, szczególnym obszarem zainteresowania są problemy związane z przemieszczaniem się nielegalnych imigrantów. Kierowcy firmy mają  absolutny zakaz  zabierania do kabiny oraz umieszczania w przestrzeni ładunkowej  osób trzecich. Muszą także zwrócić szczególną uwagę podczas przekraczania punktów  o szczególnie dużym  zagrożeniu  związanym z przemytem ludzi.

POLITYKA  PRYWATNOŚCI 

Ochrona danych osobowych oraz informacja o rozwiązaniach stosowanych na stronie firmy MP TRANS.

FIRMA TRANSPORTOWA MP TRANS Marcin Pitera ma świadomość ogromnego znaczenia, jakie użytkownicy przypisują do ochrony danych osobowych i ich poufnego traktowania. Dlatego chcielibyśmy przedstawić tutaj sposób gromadzenia przez nas
i przetwarzania takich informacji.

FIRMA TRANSPORTOWA MP TRANS Marcin Pitera; Nowa Wieś Grodziska 1A, 59-524 Pielgrzymka; NIP 6941629578 (Dalej: F.T. MP TRANS Marcin Pitera) informuje ze na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – zwłaszcza art. 6 ust. 1 pkt. b), c) d) oraz f), jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych, zapytania w formie rozmowy telefonicznej lub osobistej.

Dane te będą przetwarzane przez F.T. MP TRANS Marcin Pitera w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani oferty na świadczone przez nas usługi. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy. F.T. MP TRANS Marcin Pitera nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, odpowiedzi na zadane pytanie oraz przygotowanie oferty, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia broszur czy też prośby o udzielenie informacji)
i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – wymaganym w określonym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zareagowania na wyrażone obawy, spełnienia prośby lub zawiadomienia zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. F.T. MP TRANS Marcin Pitera. gwarantuje, że nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowy i marketingu

W przypadku uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu, dane osobowe takiej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły dla takich celów, np. w celu wysyłania Newsletterów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji, zaakceptowanego przez zainteresowaną osobę. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika,
co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu analizy
i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

Wycofanie zgody

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części
w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte
w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na adres:

F.T. MP TRANS Marcin Pitera; ul. Staroszkolna 12; 59-700 Bolesławiec

Prawo do informacji

Na życzenie, niezwłocznie informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej/jego wizyt na naszej stronie internetowej. Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej wysłać do nas na adres:

F.T. MP TRANS Marcin Pitera; ul. Staroszkolna 12; 59-700 Bolesławiec

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

Zmiany i aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez nas momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w życie.

F.T. MP TRANS Marcin Pitera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Dane osobowe

F.T. MP TRANS Marcin Pitera nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu F.T. MP TRANS Marcin Pitera mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Google Analytics

F.T. MP TRANS Marcin Pitera korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google
i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje
w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając
z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook

Na stronach F.T. MP TRANS Marcin Pitera znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to” na naszej stronie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to” w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wyłączenie odpowiedzialności

F.T. MP TRANS Marcin Pitera nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach oraz na profilu społecznościowym.

Polityka w zakresie  przeciwdziałania  dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi  oraz  działań  odwetowych

Firma Transportowa MP TRANS Marcin Pitera dąży do stworzenia i utrzymania środowiska pracy, w którym ludzie są traktowani z godnością, przyzwoitością i szacunkiem. Otoczenie firmy powinno charakteryzować się wzajemnym zaufaniem oraz brakiem zastraszania, ucisku i wyzysku.

Firma Transportowa MP TRANS Marcin Pitera nie będzie tolerować bezprawnej dyskryminacji ani żadnego rodzaju nękania. Poprzez egzekwowanie tej polityki i edukację pracowników MP TRANS będzie dążyć do zapobiegania, korygowania i dyscyplinowania zachowań, które naruszają te zasady.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, są objęci niniejszą polityką i oczekuje się, że będą jej przestrzegać, a także podejmą odpowiednie środki w celu zapobieżenia wystąpieniu zabronionych zachowań. Odpowiednie działania dyscyplinarne zostaną podjęte wobec każdego pracownika, który naruszy te zasady.

Menedżerowie i przełożeni, którzy świadomie dopuszczają lub tolerują dyskryminację, nękanie lub działania odwetowe, w tym brak natychmiastowego zgłoszenia takiego wykroczenia działowi zasobów ludzkich (HR) i najwyższemu kierownictwu, naruszają tę politykę i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.Według obowiązującej w MP TRANS polityki zabronione są działania mające znamiona:

– Mobbingu

– Molestowania seksualnego

– Dyskryminacji

– Działań odwetowych

Mobbing

Zgodnie z Art. 94  § 2

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Innymi słowy mobbing jest świadomym, uporczywym nękaniem psychicznym pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego lub współpracownika, a nawet większą liczbę osób lub całą organizację (osoby nią zarządzające). W konsekwencji takiego zachowania pracownik jest w złym stanie psychicznym, przejawiającym się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia, a nawet stanami lękowymi.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne będące przejawem dyskryminacji ze względu na płeć, to „każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy” (art.183a §6 pkt 2 Kodeksu pracy).

Zgodnie z definicją, na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:

 • natarczywe spojrzenia,
 • „żarty” o podtekście erotycznym,
 • komentarze na temat wyglądu i ubioru,
 • dwuznaczne gesty,
 • propozycje seksualne,
 • erotyczne aluzje,
 • odnoszące się do płci komentarze na temat uzdolnień lub ich braku,
 • wywieszanie we wspólnych miejscach pracy (pokojach biurowych, halach produkcyjnych) zdjęć czy też plakatów przedstawiających akty kobiece lub męskie.

Dyskryminacja

To sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Działania odwetowe

Zgodnie z treścią art. 18  § 1 kodeksu pracy, skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych wobec niego konsekwencji ( np. wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia)   . Przepis ten statuuje tzw. zakaz działań odwetowych, który do polskiego systemu prawnego wprowadzono na skutek implementacji przepisów dyrektyw Unii Europejskiej 2000/78/WE i 2000/43/WE.

Zasada ta ma zastosowanie także do osób które udzieliły w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownicy/pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Do działań chronionych w zakresie działań odwetowych należą:

 • składanie skarg
 • prowadzenie postępowań związanych z dyskryminacją
 • udzielanie wsparcia oraz asystowanie innym osobom we wnoszeniu skarg bądź wszczynaniu postępowań.

Polityka w zakresie  wolności zrzeszania się  i rokowań zbiorowych

Firma Transportowa  MP TRANS Marcin Pitera przestrzega praw pracowników do tworzenia, wstępowania lub niewstępowania do związków zawodowych lub innych organizacji przez nich wybranych oraz rokowań zbiorowych dotyczących ich wspólnych interesów, w sposób bezpieczny i wolny od działań represyjnych, takich jak zastraszanie, nękanie lub rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli w miejscu prowadzenia działalności nie istnieją prawnie uznane związki zawodowe, lub jeżeli zezwala się wyłącznie na organizacje zatwierdzone przez władze, MP Trans zobowiązana jest do przychylnego odniesienia się do inicjatyw w zakresie wdrożenia alternatywnych sposobów realizowania reprezentacji postulatów i interesów pracowniczych.

Jako partner firmy Volkswagen, świadomi wymagań stawianych naszej firmie oraz naszym podwykonawcom pragniemy poinformować, że Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych firmy Volkswagen jest zbieżny z naszymi regulaminami oraz politykami. Od naszych dostawców i podwykonawców bezwzględnie wymagamy aby ich działania były tożsame z wytycznymi zawartymi w Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych firmy Volkswagen.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Kodeksem postępowania dla Partnerów Biznesowych firmy Volkswagen, do którego linki możecie Państwo znaleźć poniżej.